Åsane Håndball

2019

2019

Årsmøte i Åsane Håndball

I henhold til klubb lov/vedtekter skal årsmøte gjennomgå følgende agenda:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete.

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Sak 3: Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6: Behandle forslag og saker.

Sak 7: Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene

fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett.

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Sak10: Vedta oppdaterte styrende dokumenter

Sak10: Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlem og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.


Styrets årsberetning

Årsregnskap 2018

Budsjett 2019

Sak 7 Kontigentfastsettelse

Sportsplan

Strategi og plan

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke har anledning til å stille, så kan det gis fullmakt.

Fullmakt

Åsane Håndball
Åsane Hallen - Åsane senter
5116 Ulset

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift